DUANIN KABUL OLDUĞU HÂLLER, DURUMLAR, ZAMANLAR I.....

              Zikrullah hâlinde ve zikrullahtan sonra edilen dualar:

DUANIN KABUL OLDUĞU HÂLLER, DURUMLAR, ZAMANLAR I.....
Prof. Dr. Haydar Baş

DUANIN KABUL OLDUĞU HÂLLER, DURUMLAR, ZAMANLAR I.....

Ebû Ümâme’den (radiyallahu anh); “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Kim yatağına abdestli olarak yatıp uyku basıncaya dek Allah’ı zikrederse, gecenin herhangi bir saatinde kalkıp Allah’tan gerek dünya ve gerekse âhirete ait ne isterse Allah mutlaka ona istediğini verir.” (Tirmizî, 3526; el-Hasan b. Arafe an İsm. b. Ayyâş an Abdillah b. Abdirrahmân b. e. Hüseyn an Şehr b. Havşeb an Ebî Umâme senedi ile tahrîc etti)

     Peygamber Efendimizi vesile ederek edilen dualar:

  Osmân b. Huneyf’ten (radiyallahu anh); “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Abdest alınan yere gidip abdest al! Sonra iki rekât kılıp, ‘Allahümme innî es’elüke ve etevesselü ileyke bi-nebiyyinâ Muhammedin sallalahu aleyhi ve sellem, nebiyyi’r-rahmeti. Yâ Muhammed, innî eteveccehü bi-ke ilâ Rabbî, fe-yakdî lî hâcetî/Allah’ım! Senden dilerim ve Peygamberimiz ve rahmet Peygamberi olan Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve âlihi) hürmetiyle Sana tevessül ederim. Ey Muhammed! İhtiyacımı görmesi için Seninle Rabb’ime yöneldim)’ duasını oku ve ondan sonra hâcetin ne ise söylersin.” (Taberânî, el-Mu’cemu’l-KebîrTirmizî, no. 3578 ve İbn Mâce, no. 1385’de yer almıştır. Asl-ı senedi şöyledir: Şu’be an Ebî Ca’fer el-Hatmî an Umâre b. Huzeyme b. Sâbit an Osmân b. Huneyf)

     Allah’ın veli kullarını vesile ederek edilen dualar:

   Enes’den (radiyallahu anh); Ömer, kıtlık olduğu dönemde yağmur duası yaptığı zaman, ‘Abbâs’ın yüzüsuyu hürmetine’ der ve şöyle dua ederdi: ‘Allah’ım, biz Sana, Peygamberinle tevessül eder Sen de bize rahmet verirdin; şimdi ise Peygamberinin amcasıyla tevessül ediyoruz; ne olur -onun yüzüsuyu hürmetine- bize yağmur ihsan et!’ Duanın ardından bolca yağmur yağardı.” (Buhârî, İstiskâ 3/2, II, 15-16; el-Hasan b. Muh. an Muh. b. Abdillah el-Ensârî an Abdillah b. el-Müsennâ an Sümâme b. Abdillah an Enes an Ömer senedi ile tahrîc etmiştir)

    Eller kaldırılarak edilen dualar:

  Selmân’dan (radiyallahu anh); “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Şüphesiz Rabb’iniz hayâ sahibidir. Kulu, Kendisine ellerini kaldırırsa, iki elini boş ve hüsrana uğratacak bir şekilde geri çevirmekten hayâ eder.” (Ebû Dâvud,, 1488 ve Tirmizî, 3556; Ca’fer b. Meymûn an Ebî Osmân an Selmân asl-ı senedi ile tahrîc ettiler)

İsm-i Âzam’ı vesile ederek edilen dualar:

 Ebû Ümâme’den (radiyallahu anh); “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Kendisiyle dua edildiği zaman kabul ettiği Allah’ın İsm-i Âzam’ı şu üç sûrededir: Bakara, Âl-i İmrân ve Tâhâ.” (İbn Mâce, 3856; Abdurrahmân b. İbr. an Amr b. e. Seleme an Îsâ b. Mûsâ an Gaylân b. Enes anil-Kâsım an Ebî Umâme senedi ile tahrîc etti)

   Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin genişliğini, hazinesinin sonsuzluğunu bilerek, O’ndan isteyerek edilen dualar:

 “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Allah’a kabul edileceğini yakînen bilerek dua edin! Çünkü Allah gafletle yapılan duaları kabul etmez.” (Tirmizî, 3479; Abdullah b. Muâviye el-Cumahî an Sâlih el-Müriyy an Hişâm b. Hassân an Muh. b. Sîrîn senedi ile tahrîc etti)

Yûnus Peygamberin balığın karnındayken ettiği dua ile edilen dua:

 Sa’d’den (radiyallahu anh); “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Yûnus, balığın karnında iken şöyle dua ederdi: ‘Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez’z-zâlimîn/Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, ben zâlimlerden oldum).’ Kim bu duayı ederse (duası) muhakkak kabul olur.” (Tirmizî, 3505; Muh. b. Yahyâ an Muh. b. Yûsûf an Yûnus b. e. İshâk an İbr. b. Muh. b. Sa’d an ebîhî an Sa’d senedi ile tahrîc etti)

   

Prof.Dr. Haydar BAŞ   Dua ve Zikir Kitabı sayfa : 853 /863

Yazıyı hazırlayan: Gökhan Demir

 

Devam edecek