HZ. HASAN’IN BAZI NASİHATLERİ I…..

     Sayın Prof.Dr.Haydar Baş Hocamızın ‘‘ İmam Hasan ’’ eserinde ‘‘ Hz. Hasan’ın bazı nasihatleri’’ hakkında şu bilgilere yer vermektedir:  Hz. Hasan’ın (r.a.) Müslümanlar yaptığı nasihatlerden ve kendisinden sadır olan hikmetlerden bazılarını hatırlamak yerinde olacaktır: “Allah sizi boşuna yaratmadı ve sizi başıboş, kendi başınıza bırakacak da değildir.

HZ. HASAN’IN BAZI NASİHATLERİ I…..
Gökhan Demir

HZ. HASAN’IN BAZI NASİHATLERİ I…..

     Ecellerinizi yazdı. Her akıl sahibinin derecesini bilmesi, kendisi için takdir edilen şeyin mutlaka eline geçeceğini ve eline geçmeyen şeyin eline geçmesinin zaten söz konusu olmadığını kavranması için geçim kaynaklarınızı aranızda bölüştürdü. Dünyalık geçiminizi üstlendi. Ve sizin kendinizi O’na kulluk etmeye vermenize zemin hazırladı. Sizi şükretmeye teşvik etti. O’nu zikretmeyi üzerinize farz kıldı. Size takvayı tavsiye etti. Takvayı rızasının (hoşnutluğunun) son noktası saydı. Takva her tevbenin kapısı ve her hikmetin başı ve her amelin şerefidir. Kurtuluşa eren takva sahipleri, ancak takva sayesinde kurtuldular. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Şüphe yok ki takva sahipleri için kurtuluş vardır.” (Nebe, 31)

     “Allah, takva sahiplerini kurtuluşlarına sebep olan şeyle korur. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler.” (Zümer, 61)

    ‘‘Ey Allah’ın kulları! Allah’tan korkup sakının ve bilin ki kim Allah’tan korkup sakınırsa Allah kendisine fitnelerden çıkış yolu gösterir. Onu işinde doğru istikamete yöneltir, kemale ermesini sağlar, delilini galip kılar, yüzünü ak eder ve Allah’ın kendilerine nimet sunduğu peygamberler, sıdıklar (doğrular), şehitler ve sâlihler ile beraber isteklerinizi yerine getirir. Ne iyi arkadaştır onlar!” ( a.g.e., s. 465)

     “Ey oğlum! Bir kimsenin (nerelere) girip çıktığını (ve nasıl bir adam olduğunu) öğrenmeden onu kardeş edinme. Durumunu iyice araştırıp arkadaşlığından hoşlandığında, yanlışları affetmek ve zorluklarda beraber olmak üzere onunla kardeşlik kur” (Tuhefu’l Ukul, s. 459)

   “En iyi gören göz, hayrı görendir. En güzel işiten kulak, nasihatleri dinleyip ondan yararlanandır. En sağlam kalp de şüphelerden temiz olandır.” (a.g.e., s. 469)

   İmam Hasan’a, “Korkaklık nedir?” diye sordular. Buyurdu ki: “Dosta karşı cesur olmak, düşmandan çekinmektir.” (a.g.e., s. 475)

   “Suç işleyeni cezalandırmakta fazla acele etme, suçla ceza arasında özür dilemek için bir yol bırak. (Ona özür dileyebilmesi için fırsat tanı).” (Biharu’l Envar, c. 78, s. 113)

   “Cahillik gibi fakirlik yoktur.” 270 “Dünya ve ahiret mutluluğu akıl ve düşünmek ile elde edilir.” (Biharu’l Envar, c. 78, s. 111 271 Biharu’l Envar, c. 78, s. 111)

 “Başkalarına öğret ve başkalarının bildiklerini öğren, böylece ilmini kesinlik düzeyine çıkarmış (sağlamlaştırmış ) ve bilmediklerini öğrenmiş olursun.” (Biharu’l Envar, c. 78, s. 111)

 “Ahlakî erdemler on tanedir. Doğru sözlülük, gerçek yiğitlik (veya dürüstlük), dilenene vermek (el açan fakire yardımda bulunmak), iyiliklere karşılık vermek, akrabayı gözetmek, komşuyu korumak, hakkı sahibine teslim etmek (hakşinaslık), misafiri güzel ağırlamak, bunların hepsinin başı olarak da hayâ.” (Tarih-i Yâkubî, c. 2, s. 206)

    “Ey insanlar! Kim Allah’a karşı ihlaslı olur ve O’nun sözünü kılavuz edinirse, en doğru olana hidayet olur. Allah, onu olgunluk yolunda muvaffak kılar ve en güzel akıbete yönlendirir.” “Allah’a sığınan kimse, emniyette yaşar ve mahfuz kalır, Allah’ın düşmanı ise yardımcısız kalır ve daima korku içerisinde olur.” “Çok zikretmekle kendinizi Allah’ın azabından koruyun, takva yolunu tutarak Allah’tan korkun ve itaatle O’na yaklaşın. Çünkü O, pek yakın ve duayı kabul edendir.” (Tuhefu’l Ukul, s. 449)

     “Aklın kemali halkla iyi geçinmektir.” (Biharu’l Envar, c. 78, s. 111)

  “Kardeşlik, zorlukta ve kolaylıkta (darlıkta ve bollukta) vefalı olmaktır.” (Biharu’l Envar, c. 78, s. 114)

    “Kerem, istemeden önce vermek, iyi şekilde bağışta bulunmak ve kıtlıkta yemek yedirmektir.” (Hayatu’l İmami’l Hasan, c. 1, s. 344, 345)

  

Devam edecek