İSLAM’A DÜŞMANLIĞIN SEBEPLERİ…..

        1. Müşriklerin mevki ve nüfuzlarını kaybetme endişesi:  İslamiyet sınıf farklarını ortadan kaldırıp, insanların bir tarağın dişleri gibi müsavi olduğunu ilan ettiği için, sulta sahibi Kureyş reisleri olanca güçleriyle muhalefet ediyorlardı.

İSLAM’A DÜŞMANLIĞIN SEBEPLERİ…..
Prof. Dr. Haydar Baş

İSLAM’A DÜŞMANLIĞIN SEBEPLERİ…..

2. Mekke, ticaret merkezi olup, Kâbe de Mekke’de idi:

Arapları Mekke’ye çeken gücün, Kâbe’deki putlar olduğunu zannettiklerinden; putların yıkılmasının ticaret gelirlerinin azalma­sına sebep olacağını düşünüyorlardı.

3. Dinî taassupları:

Kökleşmiş olan putperestlikten, ‘babalarımızın dininden döne­meyiz’ gerekçesiyle, vazgeçmekten imtinâ etmişlerdir.

4. Reislikle ilgili yanlış kanaatleri:

Onlara göre; reis olacak kimsenin çok zengin ve de çok evlat sahibi olması gerekiyordu. Hz. Peygamber de bu bâtıl ölçülere uy­mayınca düşman kesildiler.

 

5. İslam’ı da Hıristiyanlık gibi zannetmeleri:

Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe, Hıristiyan olduğundan, Kureyş­liler Hıristiyanlığa düşman idiler. Müslümanlığı da, bu dinle bir tutarak imtinâ etmişlerdir. Müslümanların Kudüs’ü kıble ittihâz etmesi de, Müslümanlar hakkındaki peşin fikirlerini kuvvetlendir­mişti.

 

6. Hâşimî-Emevî rekabeti ve kabile gayretleri:

Hâşimilerle Emeviler arasında eskiden beri sürüp gelen bir re­kabet mevcut idi. Mahzun kabilesi de bu mücadeleye ortak idi. İk­tidarı ellerinde tutmaya çalışıyorlardı. Hz. Peygamber Hâşimî ol­duğu için, Emevî ve Mahzunlular bu şerefin Hâşimilerde olmasını hazmedemeyerek cephe aldılar.

 

Hülasa; kibir, hased, cehalet ve taassub sebebiyle hakkı inkâr etmişlerdir. Şu olay, onların inatlarını açıkça ortaya koymaktadır: Her sınıftan Mekkeli, Kur’an dinlemek için Peygamberimizin ka­pısına gelirdi. Bir gece Mekke’nin ileri gelenlerinden üç kişi de Kur’an dinlemekte buluştular. Birbirlerine karşı, bir daha gelme­mek üzere söz verdilerse de, arka arkaya üç gece aynı yerde tekrar karşılaştılar.

 

 

 

Prof.Dr. Haydar BAŞ   Rahmeten li’l-Alemin cilt 1 Kitabı sayfa : 173 /174

Yazıyı hazırlayan: Gökhan Demir